galeria 


S T A T U T
Miejskiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego
w Bydgoszczy


ROZDZIA 1
Postanowienia ogólne


§1

Stowarzyszenie nosi nazw "Miejski Szkolny Zwi您ek Sportowy w Bydgoszczy" w skr鏂ie MSZS zwany dalej "Zwi您kiem"


§2


1. Zwi您ek dzia豉 na terenie Rzeczpospolitej Polski

2. Siedzib Zwi您ku jest miasto Bydgoszcz.


§3

1. Miejski Szkolny Zwi您ek Sportowy w Bydgoszczy jest zwi您kiem uczniowskich klubortowych i ich zwi您ków oraz organizacji posiadaj帷ych osobowo嗆 prawn, których dzia豉lno嗆 jest zbie積a z celami i zadaniami Zwi您ku.

2. Zwi您ek mo瞠 by cz這nkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu dzia豉nia

§4
 1. Zwi您ek dzia豉 na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r.,   poz. 210), ustawy o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176), ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz postanowie niniejszego Statutu.
 2. Zwi您ek posiada osobowo嗆 prawn.

§5

Zwi您ek u篡wa piecz璚i, odznak i znak闚 organizacyjnych i z zachowaniem obowi您uj帷ych w tym zakresie przepis闚.


§6
 1. Zwi您ek opiera swoj dzia豉lno嗆 na pracy spo貫cznej swoich cz這nk闚.
 2. Do realizacji zada statutowych Zwi您ek mo瞠 zatrudni pracownik闚.

§7

1. Zwi您ek mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie odr瑿nych przepis闚. 2. Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej s逝篡 realizacji cel闚 statutowych i nie mo瞠 by dzielony mi璠zy cz這nk闚 Zwi您ku.

ROZDZIA 2
Cele i 鈔odki dzia豉nia

§8

Celem Zwi您ku jest:

 1. propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej w鈔ód m這dzie篡 szkolnej;
 2. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
 3. promowanie w 鈔odowisku szkolnym idei uprawiania sportu;
 4. popularyzowanie aktywnego wypoczynku i higienicznego trybu 篡cia.

§9

Zwi您ek realizuje na terenie miasta swoje cele, o kt鏎ych mowa w 8, poprzez:

 1. stwarzanie utalentowanej m這dzie篡 mo磧iwo軼i osi庵ania mistrzostwa sportowego;                                                                                                                                                                           
 2. organizowanie zawodów, turniejów i olimpiad sportowych;
 3. organizowanie imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym;
 4. organizowanie konkursów;
 5. programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w ró積ych formach dla m這dzie篡 szkolnej;
 6. organizowanie i prowadzenie szkole, kursów i seminariów;
 7. szkolenie kadr sportowych (instruktorów sportu, trenerów oraz organizatorów sportu);
 8. realizowanie zada zleconych przez samorz康 miejski, wojewódzki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 9. wspó責zia豉nie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz z wy窺zymi uczelniami w realizacji zada z zakresu kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej m這dzie篡 szkolnej;
 10. wspó責zia豉nie z w豉dzami samorz康owymi miasta i regionu oraz organizacjami sportowymi w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych do uprawiania sportu i rekreacji;
 11. dzia豉nie na rzecz rozwijania przyszkolnych urz康ze i obiektów sportowych;
 12. reprezentowanie 鈔odowiska sportowego.

ROZDZIA 3
Cz這nkowie Zwi您ku, ich prawa i obowi您ki

§10

Cz這nkowie Zwi您ku dziel si:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspieraj帷ych
 3. Honorowych

§11
 1. Cz這nkami zwyczajnymi Zwi您ku mog by maj帷e swoj siedzib w Bydgoszczy:

  1. uczniowskie kluby sportowe i ich zwi您ki,
  2. organizacje posiadaj帷e osobowo嗆 prawn, których dzia豉lno嗆 jest zbie積a z celami   i zadaniami Zwi您ku.

§12

Cz這nkami wspieraj帷ymi mog by osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklaruj wsparcie realizacji celów Zwi您ku, pomoc materialn b康 organizacyjn.    


§13
Cz這nk闚 zwyczajnych i wspieraj帷ych przyjmuje Zarz康 Zwi您ku w drodze uchwa造

podj皻ej po z這瞠niu przez wst瘼uj帷ego pisemnej deklaracji przyst徙ienia do Zwi您ku.


§14
 1. Osobom fizycznym, szczególnie zas逝穎nym dla realizacji celów statutowych Zwi您ku, mo瞠 zosta nadany (za ich zgod) w drodze uchwa造 Zebrania Delegatów, podj皻ej na wniosek Zarz康u, tytu Cz這nka Honorowego.
 2. Tytu逝 Cz這nka Honorowego mo瞠 pozbawi Zebranie Delegatów, w drodze uchwa造 podj皻ej na wniosek Zarz康u.

§15

Cz這nkowie zwyczajni maj prawo do:

 1. udzia逝 ich delegatów, z g這sem stanowi帷ym, w Zebraniu Delegatów;
 2. biernego i czynnego uczestniczenia ich delegatów w wyborach do w豉dz Zwi您ku;
 3. zg豉szania postulatów i wniosków wobec w豉dz Zwi您ku;
 4. uzyskiwania od w豉dz Zwi您ku informacji o dzia豉lno軼i i zamierzeniach Zwi您ku;
 5. otrzymywania od w豉dz pomocy i wsparcia w zakresie realizacji swoich celów statutowych;
6. uczestniczenia w zaj璚iach, zawodach oraz imprezach sportowych, rekreacyjnych         i integracyjnych organizowanych przez Zwi您ek.

§16
 1. Do obowi您ków cz這nków zwyczajnych nale篡:

  1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,    
  2. przestrzeganie postanowie Statutu, regulaminów i uchwa W豉dz Zwi您ku,
  3. uczestniczenie w realizacji zada programowych Zwi您ku,
  4. op豉canie sk豉dki cz這nkowskiej zgodnie z uchwa豉mi Zebrania Delegatów.

§17
 1. Cz這nkowie wspieraj帷y maj prawa przys逝guj帷e cz這nkom zwyczajnym wymienione w § 15 pkt 3 – 6. Mog oni osobi軼ie b康 za po鈔ednictwem swoich przedstawicieli bra udzia w obradach Zebrania Delegatów z g這sem doradczym.
 2. Cz這nkowie wspieraj帷y maj obowi您ek:a.
 3. wspierania realizacji celów Zwi您ku,
 4. przestrzegania postanowie Statutu, regulaminów i uchwa W豉dz Zwi您ku,
 5. troszczenia si o dobro i rozwój Zwi您ku,
 6. realizowania zadeklarowanych 鈍iadcze na rzecz Zwi您ku.

§18
 1. Cz這nkowie honorowi posiadaj prawa i obowi您ki przys逝guj帷e cz這nkom wspieraj帷ym.
 2. Cz這nkowie honorowi s zwolnieni z op豉cania sk豉dki cz這nkowskiej.

 


§19

Cz這nkostwo w Zwi您ku ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z這穎nej Zarz康owi na pi鄉ie,
 2. utraty osobowo軼i prawnej,
 3. wykluczenia w trybie uchwa造 podj皻ej przez Zarz康 Zwi您ku:
 4. za dzia豉lno嗆 sprzeczn ze statutem b康 uchwa豉mi w豉dz Zwi您ku,
 5. z powodu nieuczestniczenia w pracach Zwi您ku,
 6. w przypadku zalegania z op豉t sk豉dki cz這nkowskiej przez okres powy瞠j 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia.
 7. ustania bytu prawnego Zwi您ku.

§20

 

 1. Od uchwa Zarz康u, o których mowa w § 19 pkt 3 cz這nkowi przys逝guje prawo odwo豉nia si do najbli窺zego Zebrania Delegatów, które nale篡 wnie嗆 za po鈔ednictwem Zarz康u w ci庵u 30 dni od daty dor璚zenia uchwa造. Uchwa豉 Zebrania Delegatów jest ostateczna.
 2. Do czasu rozpatrzenia przez Zebranie Delegatów odwo豉nia, o którym mowa w pkt 1, prawa cz這nkowskie cz這nka, którego dotyczy uchwa豉 Zarz康u, zostaj zawieszone.

 ROZDZIA 4
W豉dze Zwi您ku


§21

 1. W豉dzami Zwi您ku s:
  • Zebranie Delegat闚,
  • Zarz康,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich W豉dz Zwi您ku trwa 4 lat, a ich wybór odbywa si  w g這sowaniu jawnym lub tajnym, w zale積o軼i od decyzji Zebrania Delegatów.
 3. Cz這nkowie w豉dz pe軟i swoje funkcje spo貫cznie poza Prezesem Zwi您ku, który swoj funkcj pe軟i odp豉tnie.
 4. Je瞠li inne przepisy Statutu nie stanowi inaczej, uchwa造 wszystkich w豉dz zapadaj w g這sowaniu jawnym, zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów, przy obecno嗆 co najmniej po這wy liczby osób uprawnionych do g這sowania.
 5. W przypadku wyga郾i璚ia mandatu cz這nka Zarz康u lub Komisji Rewizyjnej    w czasie trwania kadencji, w豉dze te mog uzupe軟i swój sk豉d w drodze kooptacji.
 6. Liczba cz這nków w豉dz pochodz帷ych z kooptacji nie mo瞠 przekroczy 1/3 ogólnej liczby cz這nków organu pochodz帷ych z wyboru.

Zebranie Delegat闚
§22
Najwy窺z W豉dz Zwi您ku jest Zebranie Delegat闚 .

§23
 1. Zebranie Delegat闚 mo瞠 by zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zebranie Delegatów zwo造wane jest przez Zarz康 co najmniej raz na rok, nie pó幡iej ni 6 miesi璚y od dnia bilansowego.
 3. Termin Zebrania, miejsce i porz康ek obrad powinien by podany do wiadomo軼i delegatom nie pó幡iej ni 14 dni przed dat Zebrania.

§24
 1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów mo瞠 by zwo豉ne w ka盥ym czasie.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwo造wane jest przez Zarz康 na podstawie:
 3. uchwa造 poprzedniego Zebrania Delegatów,
 4. uchwa造 Zarz康u,
 5. wniosku Komisji Rewizyjnej,
 6. pisemnego, uzasadnionego wniosku co najmniej 1/3 liczby cz這nków zwyczajnych Zwi您ku.
 7. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów winno by zwo豉ne w ci庵u 30 dni od daty podj璚ia uchwa造 Zarz康u lub z這瞠nia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 3 i 4.
 8. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje wy陰cznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zosta這 zwo豉ne

§25
 1. W Zebraniu Delegat闚 bior udzia z g這sem stanowi帷ym delegaci wybrani na walnych zebraniach cz這nk闚 zwyczajnych.
 2. Ka盥emu cz這nkowi zwyczajnemu Zwi您ku przys逝guje prawo wyboru jednego delegata na Zebranie Delegatów.
 3. Kumulacja mandatów delegatów jest niedopuszczalna.
 4. Ka盥emu delegatowi przys逝guje jeden g這s.
 5. Kadencja delegatów trwa 4 lata.

§26

W Zebraniu Delegat闚 mog bra udzia z g這sem doradczym:

 1. Cz這nkowie ust瘼uj帷ych w豉dz Zwi您ku, kt鏎zy nie zostali wybrani delegatami,
 2. Przedstawiciele cz這nk闚 wspieraj帷ych,b璠帷ych osobami prawnymi oraz osoby fizyczne b璠帷e cz這nkami wspieraj帷ymi,
 3. cz這nkowie honorowi,
 4. osoby zaproszone przez Zarz康.

§27

Do kompetencji Zebrania Delegat闚 nale篡:

 1. okre郵anie gównych kierunków dzia豉lno軼i Zwi您ku,                 
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda merytorycznych i finansowych Zwi您ku,
 3. udzielanie absolutorium Zarz康owi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwo造wanie Prezesa, cz這nków Zarz康u i cz這nków Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalenie zmian w Statucie Zwi您ku,
 6. podejmowanie uchwa o rozwi您aniu si Zwi您ku i przeznaczeniu jego maj徠ku,
 7. podejmowanie uchwa o nadaniu i pozbawieniu tytu逝 Cz這nka Honorowego.
 8. uchwalanie wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich i terminów ich uiszczania,
 9. rozpatrywanie odwo豉 od uchwa Zarz康u,
 10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarz康 i Komisj Rewizyjn,
 11. podejmowanie uchwa w sprawach niezastrze穎nych do kompetencji pozosta造ch w豉dz Zwi您ku.

§28

Uchwa造 Zebrania Delegatów zapadaj w g這sowaniu jawnym, zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów  w pierwszym terminie przy obecno嗆 co najmniej po這wy liczby osób uprawnionych do g這sowania, w drugim terminie (wyznaczonym nie wcze郾iej ni pó godziny po pierwszym terminie) bez wzgl璠u na liczb obecnych na Zebraniu osób uprawnionych do g這sowania.

 


Zarz康 Zwi您ku
§29
 1. Zebranie Delegatów wybiera w sk豉d Zarz康u Prezesa oraz 6 – 15 cz這nków tego organu.
 2. Liczb cz這nków Zarz康u na dan kadencj ustala ka盥orazowo Zebranie Delegatów.
 3. Wyboru w豉dz Zwi您ku dokonuje si spo鈔ód delegatów, którzy wyrazili zgod na kandydowanie.
 4. Zarz康 konstytuuje si na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze, wybieraj帷 ze swego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

 


§30

Do kompetencji Zarz康u nale篡:

 1. reprezentowanie Zwi您ku na zewn徠rz i wyst瘼owanie w jego imieniu,    
 2. wykonywanie uchwa Zebrania Delegatów,
 3. kierowanie dzia豉lno軼i Zwi您ku,
 4. realizowanie bud瞠tu Zarz康u,
 5. uchwalanie Regulaminu Zarz康u, Regulaminu nagród i wyró積ie oraz Regulaminu dyscyplinarnego Zwi您ku,
 6. powo造wanie komisji, zespoów sta造ch lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich dzia豉lno軼i,
 7. sk豉danie Komisji Rewizyjnej wyja郾ie z realizacji wniosków i zalece pokontrolnych,
 8. podejmowanie decyzji w sprawach cz這nkowskich,
 9. przygotowywanie i sk豉danie sprawozda z dzia豉lno軼i Zwi您ku na Zebraniu Delegatów,
 10. zwo造wanie Zebra Delegatów. 

§31

Zarz康 odbywa posiedzenia w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni cztery razy w roku.

 
 

Komisja Rewizyjna
§32
 1. Komisja Rewizyjna powo豉na jest do sprawowania kontroli nad dzia豉lno軼i Zwi您ku.
 2. Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3 – 5 cz這nków.
 3. Liczb cz這nków Komisji Rewizyjnej ustala Zebranie Delegatów.
 4. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodnicz帷ego, Zast瘼c Przewodnicz帷ego oraz Sekretarza.
 5. Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej lub upowa積iony przez niego cz這nek ma prawo bra udzia w posiedzeniach Zarz康u Zwi您ku z g這sem doradczym.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz w roku.
 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwo逝je Przewodnicz帷y.

§33
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:
 2. kontrolowanie ca這kszta速u dzia豉lno軼i Zwi您ku,
 3. kontrolowanie dzia豉lno軼i statutowej Zarz康u ze szczególnym uwzgl璠nieniem dzia豉lno軼i finansowo – gospodarczej oraz formu這wanie wniosków i zalece pokontrolnych,
 4. wyst瘼owanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi,
 5. 膨danie od Zarz康u wyja郾ie w sprawie realizacji wniosków i zalece pokontrolnych,
 6. wnioskowanie o zwo豉nie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów,
 7. wspó責zia豉nie z Komisjami Rewizyjnymi cz這nków zwyczajnych Zwi您ku.
Szczegó這wy tryb post瘼owania komisji okre郵a regulamin uchwalony przez Komisj Rewizyjn
 

ROZDZIA 5
Nagrody i wyr騜nienia

§34
 1. Cz這nkom Zwi您ku za wzorowe wykonywanie zada i obowi您ków, aktywno嗆 na polu krzewienia kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz za osi庵ni璚ia sportowe i wychowawcze przyznawane s nast瘼uj帷e wyró積ienia i nagrody:
 2. ustne i pisemne pochwa造,
 3. nagrody,
 4. dyplomy i odznaczenia honorowe.
 5. Nagrody i wyró積ienia przyznawane s w drodze uchwa造 Zarz康u.
 6. Warunki przyznawania nagród i wyró積ie, o których mowa w § 34 ust. 1, okre郵a Regulamin Nagród i Wyró積ie uchwalony przez Zarz康.

 


§35
 1. W stosunku do cz這nków zwyczajnych za naruszenie postanowie Statutu lub uchwa w豉dz Zwi您ku mog by stosowane nast瘼uj帷e kary:
 2. upomnienie,
 3. nagana,
 4. zawieszenie w prawach cz這nka.
 5. Warunki na這瞠nia kar, wymienionych w § 35 ust. 1, okre郵a Regulamin dyscyplinarny Zwi您ku, uchwalony przez Zarz康.
 6. Kary przewidziane w Regulaminie dyscyplinarnym Zwi您ku s nak豉dane w drodze uchwa造 Zarz康u.
 7. Od uchwa造 Zarz康u, o której mowa w § 35 ust. 3, cz這nkowi przys逝guje prawo odwo豉nia si do najbli窺zego Zebrania Delegatów, które nale篡 wnie嗆 za po鈔ednictwem Zarz康u w ci庵u 30 dni od daty dor璚zenia uchwa造. Uchwa豉 Zebrania Delegatów jest ostateczna.

ROZDZIA 7
Maj徠ek Zwi您ku

§36
 1. Na maj徠ek Zwi您ku sk豉daj si:
  1. ruchomo軼i,
  2. nieruchomo軼i,
  3. fundusze.
 2. 毒ód豉mi powstania maj徠ku Zwi您ku s :
  1. sk豉dki cz這nkowskie,
  2. darowizny, spadki i zapisy,
  3. dochody z w豉snej dzia豉lno軼i Zwi您ku, w tym wp豉ty z zawodów, imprez sportowych oraz szkole organizowanych przez Zwi您ek,
  4. dochody z maj徠ku Zwi您ku,
  5. dochody z ofiarno軼i publicznej,
 3. Zwi您ek mo瞠 otrzymywa dotacje wed逝g zasad okre郵onych w odr瑿nych przepisach.

§37
 1. Zwi您ek prowadzi gospodark finansow zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.
 2. Dla wa積o軼i o鈍iadcze woli sk豉danych w imieniu Zwi您ku w sprawach maj徠kowych  wymagane s podpisy dzia豉j帷ych 陰cznie dwóch spo鈔ód czterech nast瘼uj帷ych cz這nków Zarz康u: Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza.
 3. Dla wa積o軼i o鈍iadcze woli sk豉danych w imieniu Zwi您ku w sprawach niemaj徠kowych wymagany jest podpis Prezesa lub jednego z dwóch Wiceprezesów.

§38

Do aktu zbycia lub obci捫enia maj徠ku nieruchomego Zwi您ku wymagana jest uchwa豉 Zebrania Delegatów.


ROZDZIA 8
Zmiana statutu i rozwi您anie si Zwi您ku

§39

Zmiana Statutu mo瞠 nast徙i na mocy uchwa造 Zebrania Delegatów podj皻ej w trybie okre郵onym w § 28 Statutu.

§40
 1. Rozwi您anie si Zwi您ku nast瘼uje na mocy uchwa造 przyj皻ej kwalifikowan wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 delegat闚 Zebrania Delegat闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania.
 2. W przypadku podj璚ia uchwa造 o rozwi您aniu si Zwi您ku, Zebranie Delegatów powo逝je w drodze uchwa造 likwidatora, a tak瞠 podejmuje uchwa喚 o przeznaczeniu maj徠ku Zwi您ku..

§41

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie maj przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.                              

 Jednolity tekst Statutu zosta przyj皻y na
Zebraniu Delegat闚 Miejskiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego
w dniu 02.03.2006 r.


Statut Miejskiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego do pobrania
Statut MSZS

   
kontakt z webmasterem : napisz

© 2007, MIEJSKI SZKOLNY ZWI╴EK SPORTOWY W BYDGOSZCZY
Ostatnia aktualizacja: niedziela 2018-08-19 8:56 po po逝dniu