galeria 


S T A T U T
Miejskiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego
w Bydgoszczy


ROZDZIA 1
Nazwa, siedziba, teren dzia豉nia i charakter prawny.


§1

Stowarzyszenie nosi nazw "Miejski Szkolny Zwi您ek Sportowy w Bydgoszczy" w skr鏂ie MSZS zwany dalej "Zwi您kiem"


§2

Terenem dzia豉nia i siedzib Zwi您ku jest miasto Bydgoszcz.

§3

Miejski Szkolny Zwi您ek Sportowy jest zwi您kiem szkolnych stowarzysze kultury fizycznej i ich zwi您k闚. Zwi您ek dzia豉 w ramach Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego i mo瞠 by cz這nkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej

§4
Zwi您ek dzia豉 zgodnie z ustaw o kulturze fizycznej, ustaw - Prawo o stowarzyszeniach, o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem i posiada osobowo嗆 prawn.

§5

Zwi您ek u篡wa piecz璚i, odznak i znak闚 organizacyjnych i z zachowaniem obowi您uj帷ych w tym zakresie przepis闚.


§6
 1. Zwi您ek opiera swoj dzia豉lno嗆 na aktywno軼i spo貫cznej swoich cz這nk闚.
 2. Do realizacji zada statutowych Zwi您ek mo瞠 zatrudni pracownik闚 - na zasadzie przepis闚 odr瑿nych.

§7

Zwi您ek mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie odr瑿nych przepis闚. Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej s逝篡 realizacji cel闚 statutowych i nie mo瞠 by dzielony mi璠zy cz這nk闚.

ROZDZIA 2
Cele i 鈔odki dzia豉nia

§8
Celem Zwi您ku jest propagowanie i rozw鎩 kultury fizycznej w鈔鏚 m這dzie篡 szkolnej na obszarze dzia豉nia Zwi您ku.

§9

Zwi您ek realizuje na terenie miasta swoje cele, o kt鏎ych mowa w 7, w szczeg鏊no軼i przez:

 1. Programowanie dzia豉lno軼i sportowej w 鈔odowisku szkolnym na terenie miasta,
 2. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
 3. Popularyzowanie higienicznego trybu 篡cia,
 4. Reprezentowanie w samorz康zie miejskim spraw zwi您anych z rozwojem kultury fizycznej uczni闚,
 5. Powo造wanie jednostek organizacyjnych Zwi您ku,
 6. Stwarzanie utalentowanej sportowo m這dzie篡 mo磧iwo軼i osi庵ania mistrzostwa sportowego,
 7. Szkolenie m這dzie穎wych kadr, w tym m這dzie穎wych organizator闚 sportu,
 8. Organizowanie imprez i zawod闚 sportowych,
 9. Programowanie i organizowanie oboz闚 szkoleniowych w r騜nych formach dla m這dzie篡 szkolnej,
 10. Dzia豉nie na rzecz rozwijania urz康ze i obiekt闚 sportowych przyszkolnych,
 11. Wsp馧dzia豉nie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej m這dzie篡 szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

ROZDZIA 3
Cz這nkowie Zwi您ku, ich prawa i obowi您ki

§10

Cz這nkowie Zwi您ku dziel si:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspieraj帷ych
 3. Honorowych

§11
 1. Cz這nkami zwyczajnymi Zwi您ku mog by stowarzyszenia kultury fizycznej posiadaj帷e osobowo嗆 prawn i realizuj帷e cele i zadania Miejskiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego.
 2. Cz這nkami zwyczajnymi mog by inne organizacje posiadaj帷e osobowo嗆 prawn, kt鏎ych dzia豉lno嗆 jest zbie積a z celami i zadaniami Zwi您ku.

§12
Cz這nkami wspieraj帷ymi mog by osoby prawne i osoby fizyczne uznaj帷e, popieraj帷e i wspomagaj帷e finansowo realizacj cel闚 i zada okre郵onych statutem.

§13
Cz這nk闚 zwyczajnych i wspieraj帷ych przyjmuje Zarz康 Zwi您ku na podstawie pisemnego zg這szenia.

§14

Cz這nkowie zwyczajni Zwi您ku maja prawo do:

 1. Uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Zebraniu Delegat闚,
 2. Zg豉szanie postulat闚 i wniosk闚 wobec W豉dz Zwi您ku,
 3. Uzyskiwania od w豉dz i organ闚 Zwi您ku informacji o dzia豉lno軼i i zamierzeniach Zwi您ku,
 4. Otrzymywania od w豉dz Zwi您ku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej dzia豉lno軼i,
 5. Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Zwi您ek.

§15
Cz這nkowie wspieraj帷y maja prawa przys逝guj帷e cz這nkom zwyczajnymz wyj徠kiem czynnego prawa wyborczego.

§16
 1. Honorowe cz這nkostwo Zwi您ku nadaje Zarz康 Zwi您ku osobom prawnym i fizycznym za szczeg鏊ne osi庵ni璚ia w pracy na rzecz Zwi您ku.
 2. Honorowego cz這nkostwa Zwi您ku mo瞠 pozbawi Zebranie Delegat闚 na wniosek Zarz康u.
 3. Honorowi cz這nkowie Zwi您ku zwolnieni s z op豉cania sk豉dki cz這nkowskiej.

§17

Do obowi您k闚 cz這nk闚 zwyczajnych i wspieraj帷ych nale篡:

 1. Aktywne uczestniczenie w realizacji cel闚 statutowych,
 2. Przestrzeganie postanowie statutu, regulamin闚 i uchwa W豉dz Zwi您ku,
 3. Uczestniczenie w realizacji zada programowych Zwi您ku,
 4. Op豉canie sk豉dki cz這nkowskiej zgodnie z uchwa豉mi Zarz康u.

§18

Cz這nkostwo Zwi您ku ustaje na skutek:

 1. Rezygnacji zg這szonej na pi鄉ie do Zarz康u Zwi您ku,
 2. Rozwi您ania si stowarzyszenia b璠帷ego cz這nkiem Zwi您ku,
 3. Wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwa造 Zarz康u Zwi您ku w przypadku naruszenia postanowie niniejszego statutu,
 4. Rozwi您anie si Zwi您ku.

§19

Cz這nek honorowy posiada prawa i obowi您ki cz這nka wspieraj帷ego bez czynnego prawa wyborczego.


ROZDZIA 4
W豉dze Zwi您ku

§20

 1. W豉dzami Zwi您ku s:
  • Zebranie Delegat闚,
  • Zarz康,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich W豉dz Zwi您ku trwa 4 lata.
 3. Cz這nkowie W豉dz pe軟i swe funkcje spo貫cznie, z wyj徠kiem urz璠uj帷ych cz這nk闚.
 4. Je瞠li inne przepisy nie stanowi inaczej uchwa造 wszystkich w豉dz zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚, przy czym dla ich wa積o軼i wymagana jest obecno嗆 co najmniej po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania.

Zebranie Delegat闚
§21
Najwy窺z W豉dz Zwi您ku jest Zebranie Delegat闚 zwo造wane przez Zarz康 Zwi您ku.

§22
 1. Zebranie Delegat闚 mo瞠 by zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zebranie Delegat闚 zwo造wane jest co cztery lata przez Zarz康 Zwi您ku.
 3. Termin Zebrania, miejsce i porz康ek obrad powinien by podany do wiadomo軼i delegatom nie p騧niej ni 14 dni przed dat Zebrania.

§23
 1. Nadzwyczajne Zebranie Delegat闚 zwo造wane jest przez Zarz康 Zwi您ku na podstawie:
  • uchwa造 poprzedniego Zebrania Delegat闚,
  • uchwa造 Zarz康u Zwi您ku,
  • wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 liczby cz這nk闚 zwyczajnych Zarz康u Zwi您ku.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Delegat闚 obraduje wy陰cznie nad sprawami dla kt鏎ych zostaje zwo豉ne.

§24
 1. W Zebraniu Delegat闚 bior udzia z g這sem stanowi帷ym delegaci wybrani na walnych zebraniach cz這nk闚 zwyczajnych.
 2. Kumulacja mandat闚 jest niedopuszczalna.
 3. Zasady wyboru delegat闚 na Zebranie Delegat闚 ustala Zarz康 Zwi您ku.

§25

W Zebraniu Delegat闚 mog bra udzia z g這sem doradczym:

 1. Cz這nkowie ust瘼uj帷ych w豉dz Zwi您ku, kt鏎zy nie zostali wybrani delegatami,
 2. Przedstawiciele cz這nk闚 wspieraj帷ych,
 3. Osoby zaproszone przez Zarz康 Zwi您ku.

§26

Do kompetencji Zebrania Delegat闚 nale篡:

 1. Uchwalenie kierunk闚 dzia豉lno軼i Zwi您ku,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z dzia豉lno軼i Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,
 3. Udzielenie absolutorium Zarz康owi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. Wyb鏎 Prezesa Zarz康u, Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,
 5. Uchwalenie zmian w statucie Zwi您ku,
 6. Podejmowanie uchwa o rozwi您aniu Zwi您ku i o przeznaczeniu jego maj徠ku,
 7. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegat闚, Zarz康 i Komisj Rewizyjn.

§27

Uchwa造 Zebrania Delegat闚 zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i:

 • w pierwszym terminie-co najmniej po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania,
 • w drugim terminie-bez wzgl璠u na liczb uprawnionych.

Zarz康 Zwi您ku
§28
W豉dz Zwi您ku mi璠zy Zebraniami Delegat闚 jest Zarz康 Zwi您ku.

§29
 1. Zarz康 Zwi您ku sk豉da si z 7-15 cz這nk闚 wybieranych w g這sowaniu jawnym lub tajnym wed逝g zasad ustalonych przez Miejskie Zebranie Delegat闚.
 2. Liczb cz這nk闚 Zarz康u na dan kadencj ustala ka盥orazowo Miejskie Zebranie Delegat闚.

§30

Do kompetencji Zarz康u Zwi您ku nale篡:

 1. Reprezentowanie Zwi您ku na zewn徠rz i wyst瘼owanie w jego imieniu,
 2. Wykonywanie uchwa Zebrania Delegat闚,
 3. Kierowanie dzia豉lno軼i Zwi您ku we wsp馧dzia豉niu z cz這nkami zwyczajnymi,
 4. Uchwalanie i realizowanie bud瞠tu Zarz康u Zwi您ku,
 5. Powo造wanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Zwi您ku,
 6. Uchwalanie regulaminu Zarz康u, Prezydium Zarz康u, regulaminu nagr鏚 i wyr騜nie oraz regulaminu dyscyplinarnego Zwi您ku,
 7. Powo造wanie Komisji Dyscyplinarnej Zwi您ku,
 8. Uchwalanie wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich,
 9. Powo造wanie komisji, zespo堯w sta造ch lub okresowych oraz uchwalanie regulamin闚 ich dzia豉lno軼i,
 10. Sk豉danie Komisji Rewizyjnej wyja郾ie z realizacji wniosk闚 i zalece pokontrolnych,
 11. Przyjmowanie informacji o dzia豉lno軼i Prezydium,
 12. Podejmowanie decyzji w sprawach cz這nkowskich,
 13. Ustalenie zasad wyboru delegat闚.

§31
Zarz康 odbywa posiedzenia w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni cztery razyw roku.

§32
 1. Zarz康 wybiera ze swojego grona Prezydium w sk豉dzie 5-7 cz這nk闚, w sk豉d kt鏎ego wchodzi Prezes, dw鏂h Wiceprezes闚, Sekretarz i Skarbnik.
 2. Prezydium dzia豉 w okresach miedzy posiedzeniami Zarz康u
 3. Zakres uprawnie Prezydium okre郵a regulamin uchwalony przez Zarz康.
 4. Prezydium odbywa posiedzenia w miar potrzeby nie rzadziej ni raz na kwarta.

Komisja Rewizyjna
§33
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zebranie Delegat闚 do kontroli dzia豉lno軼i Zwi您ku.

§34
 1. Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3 - 5 cz這nk闚, w tym przewodnicz帷ego, zast瘼c przewodnicz帷ego oraz sekretarza wybieranych w g這sowaniu jawnym lub tajnym w zale積o軼i od uchwa造 Zebrania Delegat闚.
 2. Liczb cz這nk闚 Komisji Rewizyjnej ustala Zebranie Delegat闚.
 3. Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej lub upowa積iony przez niego cz這nek ma prawo bra udzia w posiedzeniach Zarz康u Zwi您ku z g這sowaniem doradczym.

§35
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:
  • kontrolowanie przynajmniej raz w roku dzia豉lno軼i statutowej Zarz康u Zwi您ku ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem dzia豉lno軼i finansowo-gospodarczej oraz formu這wanie wniosk闚 i zalece pokontrolnych,
  • sk豉danie na Zebraniu Delegat闚 sprawozda ze swej dzia豉lno軼i,
  • wyst瘼owanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi,
  • 膨danie od Zarz康u lub Prezydium wyja郾ie w sprawie realizacji wniosk闚 i zalece pokontrolnych,
  • wsp馧dzia豉nie z Komisjami Rewizyjnymi cz這nk闚 zwyczajnych Zwi您ku.
 2. Szczeg馧owy tryb post瘼owania komisji okre郵a regulamin uchwalony przez Komisj Rewizyjn.

Kooptacja w豉dz
§36
 1. W przypadku ust徙ienia cz這nk闚 w豉dz mog one zastosowa prawo kooptacji.
 2. Liczba cz這nk闚 w豉dz pochodz帷ych z kooptacji nie mo瞠 przekroczy 1/3 og鏊nej liczby cz這nk闚 pochodz帷ych z wyboru.

ROZDZIA 5
Nagrody i wyr騜nienia

§37

Cz這nkom Zwi您ku za wzorowe wykonywanie zada i obowi您k闚, aktywno嗆 na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osi庵ni璚ia sportowe i wychowawcze przyznawane s nast瘼uj帷e wyr騜nienia i nagrody:

 1. Pochwa造 ustne i pisemne,
 2. Nagrody,
 3. Dyplomy i odznaki honorowe.

§38
Warunki i tryb przyznawania nagr鏚 i wyr騜nie, o kt鏎ych mowa w 36, okre郵a Regulamin Nagr鏚 i Wyr騜nie uchwalony przez Zarz康.

ROZDZIA 6
Post瘼owanie dyscyplinarne

§39
 1. W stosunku do cz這nk闚 zwyczajnych za naruszenie postanowie statutu lub uchwa w豉dz Zwi您ku mog by stosowane kary.
 2. Organem dyscyplinarnym Zwi您ku I Instancji jest Komisja Dyscyplinarna, a organem odwo豉wczym-Zarz康 Zwi您ku.
 3. Rodzaje kar oraz tryb post瘼owania dyscyplinarnego okre郵a Regulamin Dyscyplinarny Zwi您ku uchwalony przez Zarz康.

ROZDZIA 7
Maj徠ek i fundusze Zwi您ku

§40
 1. Na maj徠ek Zwi您ku sk豉daj si:
  1. ruchomo軼i,
  2. nieruchomo軼i,
  3. fundusze.
 2. Na fundusze Zwi您ku sk豉daj si:
  1. sk豉dki cz這nkowskie,
  2. wp豉ty z zawod闚 i imprez organizowanych przez Zwi您ek,
  3. dotacje, darowizny, subwencje,
  4. dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej Zwi您ku prowadzonej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,
  5. indywidualne wp豉ty pochodz帷e z odpisu od podatku dochodowego os鏏 fizycznych
 3. Zwi您ek nie ma prawa :
  1. udzielania po篡czek lub zabezpieczania jego zobowi您a maj徠kiem zwi您ku w stosunku do cz這nk闚 zwi您ku, cz這nk闚 Zarz康u, Komisji Rewizyjnej lub pracownik闚, oraz os鏏z kt鏎ymi pracownicy pozostaj w zwi您ku ma鹵e雟kim albo stosunku pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwi您ani z tytu逝 przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania maj徠ku zwi您ku na rzecz ich cz這nk闚, cz這nk闚 Zarz康u, Komisji Rewizyjnej lub pracownik闚, oraz ich os鏏 bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do os鏏 trzecich, w szczeg鏊no軼i je瞠li przekazywanie to nast瘼uje bezp豉tnie lub na preferencyjnych warunkach.,
  3. wykorzystywania maj徠ku zwi您ku na rzecz cz這nk闚 Zarz康u, Komisji Rewizyjnej lub pracownik闚 oraz ich os鏏 bliskich na zasadach innych ni w stosunku do os鏏 trzecich,
  4. zakupu na szczeg鏊nych zasadach towar闚 lub us逝g od podmiot闚, w kt鏎ych uczestnicz cz這nkowie zwi您ku, cz這nkowie Zarz康u, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich os鏏 bliskich

§41
Dla wa積o軼i o鈍iadcze woli w zakresie praw i obowi您k闚 maj徠kowych i innych Zwi您ku wymagane jest zgodne wsp馧dzia豉nie dw鏂h cz這nk闚 Zarz康u, w tym jeden z cz這nk闚 prezydium.

§42
Do aktu zbycia lub obci捫enia maj徠ku nieruchomego wymagana jest uchwa豉 Zarz康u Zwi您ku.

ROZDZIA 8
Zmiana statutu i rozwi您anie si Zwi您ku

§43
Zmiana statutu mo瞠 nast徙i na mocy uchwa造, przyj皻ej kwalifikowan wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 Zebrania Delegat闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania.

§44
 1. Rozwi您anie si Zwi您ku nast瘼uje na mocy uchwa造 przyj皻ej kwalifikowan wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 delegat闚 Zebrania Delegat闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania.
 2. Uchwa豉 powinna okre郵a tryb likwidacji Zwi您ku oraz przeznaczenie jego maj徠ku.Jednolity tekst Statutu zosta przyj皻y na
Zebraniu Delegat闚 Miejskiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego
w dniu 02.03.2006 r.


Statut Miejskiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego do pobrania
Statut MSZS

   
kontakt z webmasterem : napisz

© 2007, MIEJSKI SZKOLNY ZWI╴EK SPORTOWY W BYDGOSZCZY
Ostatnia aktualizacja: poniedzia貫k 2015-10-19 6:33 po po逝dniu